Правила и политики

Политика за поверителност 

Уебсайтът www.networkingbulgaria.bg и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ.

Сайтът се управлява от „Международна бизнес мрежа“ ООД, България (наричан за краткост по-долу „ние“, „нас“, “наше“, „нашият“ и техните производни).

Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти относно това как ние, „Международна бизнес мрежа“ ООД, при осъществяване на дейността ни събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас.

1. Цели на политиката

С приемане и утвърждаване на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни ние отчитаме правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се стремим да прилагаме цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на настоящата уеб страница.

С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни „Международна бизнес мрежа” ООД има за цел и да информира потребителите на този уебсайт за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи, залегнали при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното начало за предоставяне на лични данни, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването задълженията на „Международна бизнес мрежа“ ООД в качеството му на администратор на Вашите лични данни. Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, ако законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия може да бъде открита публикувана на тази уеб-страница.

2. Термини и дефиниции

За целите на настоящата Политика:

 • Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци.
 • Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.
 • Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването.

3. Как събираме и използваме Вашите лични данни

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Като администратор на личните Ви данни, „Международна бизнес мрежа“ ООД обработва лични данни с цел идентификация на клиента и за изпълнение на своите задължения, свързани с поръчка и доставка на услуги, посочени в сайта. Обработваните данни са, както следва:

 • Име и фамилия
 • Име на фирма (по избор)
 • Данни за фактура (по избор)
 • Държава
 • Град
 • Телефон
 • Имейл адрес
 • Данни, генерирани в процес на попълнената от Вас регистрационна форма за предоставяне на продукти и/или услуги.

С попълването на регистрационната форма и завършване на поръчка за предоставяне на услуга, декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Международна бизнес мрежа” ООД да съхранява, използва, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с изпълнението на своите договорни отношения с мен, в качеството ми на клиент, купувач и потребител, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон и съм съгласен/съгласна личните ми данни да се използват за целите на маркетинга чрез препоръки, в т.ч. изпращане на личните ми данни за контакт с мен (име и фамилия, град, телефон, имейл адрес, име на фирма, бизнес област) до всички трети страни (наричани още „участници“) в онлайн събития, организирани от „Международна бизнес мрежа“ ООД с цел създаване на нови контакти, партньорства и възможности за сътрудничество.

4. Вашите права във връзка с данните Ви за право на достъп до информацията

Всеки един от нашите клиенти има право по всяко време на обработването да поиска информация за събираните и обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни. За повече информация може да се свържете с нас на имейл office@bni.bg

Ние гарантираме, че предоставените от Вас лични данни са съхраняват сигурно. Уверяваме Ви, че всяка една извършвана от нас дейност, която е свързана с Вашите лични данни се извършва чрез следване на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и Закона за Защита на личните данни (ЗЗЛД) в Република България.

В случай, че не желаете „Международна бизнес мрежа” ООД да обработва личните Ви данни, моля уведомете ни за това писмено на имейл адрес office@bni.bg. В този случай е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за исканите от Вас продукти/ услуги, както и да не е възможно да Ви предоставим самите услуги и продукти.

5. Политика за „бисквитки“ и IP адреси

“Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Използваме бисквитки за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от сайта по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до сайта, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да „различават“ и „запомнят“ посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

6. Промяна в тази политика

Можем да променим тази Политика за защита на личните данни по всяко време, като актуализираме тази страница. Ако не сте съгласни с измененията, моля, прекратете използването на нашия уебсайт, упражнете правото си да бъдете забравени или се свържете с нас за допълнителни въпроси на office@bni.bg