Не случайно Национални бързи лични срещи е най-препоръчвания онлайн формат в BNI България. Доказателство за това е последното им издание на 6 април 2021 г., на което се заражда идеята за общ проект между Галя Менова, Humanconsulting, BNI Про и Мирослава Николова, Human Capital Store, BNI Innovative Ideas.

Галя и Мирослава се познават отдавна и многократно са провеждали лични срещи помежду си, но именно Националните бързи лични срещи и тяхната доказано ефективна структура се превръщат в катализатор на идеята за общия им проект.

Какво представлява проектът и за кого може да бъде полезен?

  1. Възможност за наемане на стажанти през програмата „Младежка заетост“.
    Срокът за този субсидиран от държавата стаж е 6 месеца, като през това време се покрива минималната работна заплата според конкретната длъжност. Друго условие е наетите младежи да са на възраст до 29 години и да нямат опит по специалността, за която биват наети. По програмата се подсигуряват и наставници (наличието на поне един наставник е задължително условие). Процесът по кандидатстването за програмата „Младежка заетост“ има своите специфики и документални изисквания. Humanconsulting и Human Capital Store ще ви помогнат в процеса на кандидатстване по програмата и в подбора на младежите, които да наемете за стаж.
  2. Проект „Заетост за теб“.
    Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19. По проекта могат да бъдат наети безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“. Лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

За допълнителна информация се свържете с:
office@humanconsulting.bg и office@humancapitalstores.com

Author

Напиши коментар